SAMO ME JE ISHRANA SPASLA OD NAJGORIH POSLEDICA. TO SU MI I LEKARI POTVRDILI

by | 09.04.2022

Helena Jakoliš već petnaest godina živi  sa dvadeset i tri dijagnoze koje su posledica kasno prepoznate autoimune  bolesti celijakije i lajmske borelioze. Iz tunela punog tame, ugledala je svetlost i proslavila svoje novo rođenje

 

Do sedamnaeste godine bila sam zdrava i vesela de­vojka koja je živela punim plućima i uživala u mla­dalač­kim danima. A onda se moj život preokrenuo, kao što se okre­će kolo sreće, za nekoga u pozitiv­nom, a za nekoga u ne­ga­tivnom smeru. Punih sedam godina pro­živ­ljavala sam tešku životnu krizu, dok se moj zdrav­stve­ni karton punio raznim dijagnozama, čak njih dvadeset i tri (aspirinska ast­ma, hiper­ten­zija, tahikardija, aler­gije na hra­nu i lekove, neutrofilna anemija, osteoartroza, osteo­ar­tri­tis, hi­pogonadotropni gonadizam, hipo­pituitarizam, mali do­bro­ću­d­ni tumor na hipofizi, potpuni gubitak menstruacije u dvadeset i prvoj godini, intolerancija na laktozu, mala apsorpcija fruk­to­z­e, heman­giom, mikroskopski ko­litis, limfe­dem, lipedem, hi­pok­­sija, teško ošte­ćenje arterija, vaskularna de­mijelinizirajuća polineuropatija i druge) – kaže, na početku svoje ispovesti za Magično bilje, Helena Jakoliš, farmaceutska tehničarka, ho­lis­tička nutricionistkinja i autor­ka tri knjige o zdravoj ishra­ni. Svojim radom uspela je da po­mog­ne sebi, ali i hiljadama dru­gih ljudi koji su, zahvaljujući njenim savetima, pre svega o ishrani, uspeli da poboljšaju zdravlje.

– Na preporuku lekara ko­ri­s­tila sam razne suplemente, i po tri­de­set tableta dnevno, od kojih mi je bilo sve lošije. Naposletku sam saznala da je temeljni uzrok svih mojih zdravstvenih tegoba bila celijakija – podmukla auto­imu­na bolest sa hiljadu lica i go­dinama neprepoznata i nelečena in­fekcija lajmskom boreliozom. Uspostav­ljanjem dijagnoze, koja je bila uz­rok svih mojih dija­gno­za iz tunela punog tame, ugle­da­la sam svetlost i proslavila novo rođenje. Bila sam fizički i men­tal­no iscrpljena i znala sam da mi je potrebna pro­mena u kojoj neću osećati hroni­čan umor i brojne simpto­me. Preš­la sam na striktnu bezglutensku dijetu, ko­ja mi je jedini doživotan lek. Iz ishrane sam izbacila sve in­dustrijske prerađevine, uklju­ču­jući i one bezglutenske, čiji sa­s­tav obiluje aditivima, kon­zer­van­sima, šećerima i lošim ma­s­no­ćama. Na vreme sam spo­zna­la lukavost prehrambene indu­stri­je u proiz­vod­nji bezglu­ten­skih proizvoda koji su bili di­zaj­nirani tako da pojedemo što više skrivenih še­ćera, što vodi u za­vis­nosti. Samo zbog toga što neki proizvod nosi oznaku ,bez glutena,, ne znači da je bolji ili zdraviji izbor od kon­vencionalne ponude. Du­go­roč­no, takva is­hra­na može dovesti do po­manjkanja nu­trijenata i razvoja drugih bo­lesti. Pored svih ogra­ni­čenja, ipak mi je bilo važno da se hra­nim zdravo i zato sam odlučila da svoju ishranu formiram na pri­rodnim namirnicama, u nji­ho­vom izvornom celovitom obliku.

Čitajte u novom broju Magičnog bilja

Tagovi: