Hemikalije za domaćinstvo mogu povećati rizik od neuroloških stanja

by | 03.04.2024
Hemikalije za domaćinstvo mogu povećati rizik od neuroloških stanja

Prema novoj studiji, neke uobičajene hemikalije, koje se nalaze u proizvodima za ličnu negu i domaćinstvu, oštećuju specijalizovane moždane ćelije zvane oligodendrociti.

 

Broj ljudi kojima je dijagnostikovana neurorazvojna stanja, kao što su spektar autizma i poremećaji deficita pažnje, značajno se povećao tokom protekle decenije. Ovo bi moglo biti rezultat većeg prepoznavanja i dijagnoze stanja, ali stručnjaci sugerišu da bi faktori životne sredine mogli pokretati ova povećanja.

Hemikalije za dmoaćnistvo mogu biti rizične po zdravlje

Prema novoj studiji, neke uobičajene hemikalije, koje se nalaze u proizvodima za ličnu negu i domaćinstvu, oštećuju specijalizovane moždane ćelije zvane oligodendrociti, koji stvaraju mijelinske ovojnice na nervnim ćelijama.

Istraživači sugerišu da bi izloženost ovim hemikalijama mogla dovesti do neurorazvojnih i neuroloških stanja, kao što su stanja spektra autizma, poremećaji pažnje i multipla skleroza.

Studija, sa Case Western Reserve University School of Medicine procenila je efekat širokog spektra hemikalija na izolovane oligodendrocite, organoidne sisteme i mozak miševa u razvoju. Otkrili su da su dve grupe – organofosfatni usporivači plamena i jedinjenja kvartarnog amonijuma (KACs) – oštetili ili izazvali smrt oligodendrocita, ali nisu uticali na druge moždane ćelije. Istraživanje je objavljeno u Nature Neuroscience.

Dve grupe uobičajenih hemikalija

Proizvodnja oligodendrocita počinje tokom fetalnog razvoja, pri čemu se većina ovih ćelija stvara tokom prve 2 godine života. Zreli oligodendrociti su odgovorni za proizvodnju i održavanje mijelinskih omotača koji štite nervne ćelije i ubrzavaju prenos nervnih impulsa.

Ligodendrociti su vrsta glijalnih ćelija u mozgu koje mogu regulisati različite vitalne fiziološke funkcije, uključujući proizvodnju mijelinske ovojnice. Stoga je proučavanje načina na koji hemikalije iz životne sredine regulišu ove ćelije važno i kritično za razumevanje različite etiologije bolesti.

U ovoj studiji, istraživači su generisali oligodendrocite progenitorske ćelije (OPC) iz pluripotentnih matičnih ćelija miša (ćelije koje se mogu razviti u sve ćelije u telu). Zatim su izložili ove ćelije 1.823 različite hemikalije kako bi procenili da li one utiču na njihovu sposobnost da se razviju u oligodendrocite.

Više od 80% hemikalija nije imalo uticaja na razvoj oligodendrocita. Međutim, 292 su bile citotoksične – ubile su oligodendrocite – a 47 je inhibiralo stvaranje oligodendrocita.

Hemikalije iz 2 grupe su imale nepovoljan efekat na oligodendrocite. Organofosfatni usporivači plamena, koji se obično nalaze u elektronici i nameštaju, inhibirali su stvaranje oligodendrocita iz OPC-a. Jedinjenja kvartarnog amonijuma, koja se nalaze u mnogim proizvodima za ličnu negu i dezinfekcionim sredstvima, ubijaju ćelije.

Uobičajene hemikalije za domaćinstvo

Ljudi mogu svakodnevno doći u kontakt sa ovim hemikalijama. Nažalost, ovi proizvodi su u širokoj upotrebi (npr. organofosfati za pravljenje boja, lakova, tekstila, smola itd, i kvaternarni amonijum za dezinfekciona sredstva i proizvode za ličnu negu). Takođe, do njih je došlo zbog loše reputacije ranijih klasa hemikalija i njihova upotreba se značajno povećala.

Istraživači su zatim procenili nivoe organofosfata kojima su deca uzrasta 3-11 godina bila izložena koristeći skupove podataka iz Nacionalnog istraživanja o zdravlju i ishrani (NHANES), koji je zabeležio nivoe metabolita bis (1,3-dihloro- 2-propi) fosfat (BDCIPP) u njihovom urinu.

Otkrili su da deca sa najvišim nivoima BDCIPP-a imaju 2-6 puta veću verovatnoću da će imati posebne obrazovne potrebe ili motoričku disfunkciju od dece sa najnižim nivoima.

Oni sugerišu da je ovo jak dokaz o pozitivnoj opkladi na izlaganje organofosfatnim usporivačima plamena i abnormalni neurorazvoj.

Kako izbeći ove hemikalije?

Opšte pravilo je da se smanji potrošnja ovih proizvoda na nivou domaćinstva. Konkretno, trudnicama, deci i osobama sa hroničnim bolestima potrebna je zaštita od ovih hemikalija. Otkako je počela pandemija COVID-19, upotreba nekih od ovih hemikalija se eksponencijalno povećala (npr. dezinfekcionih sredstava) i ljudi bi trebalo da budu svesni i da koriste alternativne prakse (npr. pranje ruku).

Studije su predložile da se alternativna dezinfekciona sredstva, kao što su kaprilna kiselina, limunska kiselina, mlečna kiselina i drugi aktivni sastojci kao što su vodonik peroksid i alkohol, koriste tamo gde je to moguće kako bi se izbeglo prekomerno izlaganje kvaternarnim amonijum jedinjenjima (KAC).

Autori su takođe ukazali na činjenicu da ova studija može biti osnova, ali da je potrebno mnogo više epidemioloških i fundamentalnih studija na ovu temu da bi tvrdili da ova jedinjenja mogu direktno da izazovu neke od navedenih bolesti.

artisteer / gettyimages.com