MOGU LI NAS PEČURKE SAČUVATI OD LOŠEG RASPOLOŽENJA I DEPRESIJE

by | 01.04.2022

Gljive sadrže moćan antioksidans – ergotionein, a zemlje poput Italije i Francuske, koje ga koriste u svojoj kuhinji, beleže manji nivo demencije u opštoj populaciji

Pečurke se iz brojnih zdravstvenih razloga preporučuju da budu što više zastupljene u ishrani, a sada stiže još jedna preporuka. Naime, osobe koje koriste pečurke u ishrani imaju manje mogućnosti da razviju simptome depresije, zaključak je američkog Nacionalnog istraživanja o zdravlju i ishrani (US National Health and Nutrition Examination Survey). Sama veza između depresije i pečuraka još je misterija i za same naučnike, koji ističu da bi rezultati ovog rada morali da se interpretiraju sa najvećom pažnjom.

Prvo veliko istraživanje

Američki stručnjaci su pratili od 2005. do 2016. godine psihičko zdravlje i način ishrane više više od 24.000 odraslih stanovnika SAD. Studija obja­vlje­na u časopisu The Journal of Affective Disorders prvo je ve­liko istraživanje o uticaju pe­ču­raka na depresiju. Nije pra­vljena razlika između različitih vrsta pečuraka, ali istraživanje je bilo zasnovano na nekim manjim kliničkim ispitivanjima koja su utvrdila da pečurka lavlja griva – Hericium erinaceus, može sma­njiti simptome depresije i anksioznosti.

– Ova vrsta pečuraka je dodata na listu namirnica koje bi mogle da imaju pozitivan uticaj na ljudsko zdravlje – kaže DŽošua Maskat sa Pennsylvania State University. Šta je to što odre­đene pečurke čini dobrim za zdrav­lje još je zagonetka, pod­vla­če stručnjaci.

 Šampinjoni smanjuju nivo anksioznosti

Najčešće korišćene pe­čur­ke u ishrani – šampinjoni – puni su kalijuma i smatra se da ovaj mineral može da smanji nivo anksioznosti. Os­tale vrste jestivih pe­ču­ra­ka sadrže neurotrofne faktore koji se dovode u vezu sa zdra­vljem mozga i anti­in­flamatorne agense, za koje se sma­tra da pomažu u ubla­ža­vanju simptoma depresije. Ipak, u pitanju je osetljivo polje.

Pečurke su bogate vita­mi­nima, mineralima, anti­ok­si­dansima koji mogu da deluju antidepresivno. Istraživanje o tome koji bi to faktori mogli značajno da utiču na smanjenje simptoma de­pre­sije, zahtevaće više kliničkih i epidemioloških studija, podvlače stručnjaci.

 Moćan antioksidans

Ipak, pečurke sadrže moćan antioksidans, poznat kao ergotionein, koji će tek biti predmet detaljnijih is­tra­živanja. Ovaj antio­k­sidans se može obezbediti samo ishranom, a u pe­čurkama ga ima najviše. Ze­mlje koje koriste ergo­ti­onein u svojoj kuhinji, po­put Francuske i Italije, beleže, prema nekim po­da­cima, manji nivo demencije u opštoj populaciji. U ne­davnim istraživanjima na životinjama utvrđeno je da ovaj antioksidans ima mo­gućnost da savlada krvno-moždanu barijeru, koja štiti mozak od cirkulišućih pa­togena, što nagoveštava da bi ergotionein mogao da utiče na neurološko zdravlje.

 Amino-kiselina koju ne možemo sintetizovati

Druga istraživanja, rađena na životinjama, navode da je ovaj antioksidans veoma bitan za digestivan trakt, u kojem ta­kođe postoje neuroni, koji mo­­gu da utiču na ras­po­loženje. Ipak, potrebno je još istraživanja koja bi potvrdila isto delovanje i na ljude.

– Pečurke sadrže najviše amino-kiseline ergotionein, anti­inflamatornog sredstva koje ljudi ne mogu sin­te­ti­zovati. Viši nivo ovih amino-ki­selina može smanjiti rizik od oksidantnog stresa i smanjiti simptome depresije – kaže epidemiolog Đibril Ba sa Univerziteta Penn State.

Američko Nacionalno istra­živanje o zdravlju i ishra­ni ispitivalo je depresiju stan­dardizovanim upitnikom o zdrav­stvenom stanju pa­ci­jenata. Uočeno je da su one osobe koje su ko­ristile pečurke u is­hra­ni imale manje šanse da razviju simptome de­pr­e­sije, bez obzi­ra na ostale fak­to­re, kao što su društveni i eko­nom­ski status, na­čin života, upo­treba nekih lekova.