ISKUSTVO HELENE JAKOLIŠ: MOJ ŽIVOT SA DVADESET I TRI DIJAGNOZE

by | 19.05.2022

Helena Jakoliš već petnaest godina živi sa dvadeset i tri dijagnoze koje su posledica kasno prepoznate autoimune bolesti celijakije i lajmske borelioze. Sama je sebi uspela da pomogne

Do sedamnaeste godine bila sam zdrava i vesela de­vojka koja je živela punim plućima i uživala u mla­dalač­kim danima. A onda se moj život preokrenuo. Punih sedam godina pro­živ­ljavala sam tešku životnu krizu, dok se moj zdrav­stve­ni karton punio raznim dijagnozama, čak njih dvadeset i tri (aspirinska ast­ma, hiper­ten­zija, tahikardija, aler­gije na hra­nu i lekove, neutrofilna anemija, osteoartroza, osteo­ar­tri­tis, hi­pogonadotropni gonadizam, hipo­pituitarizam, mali do­bro­ću­d­ni tumor na hipofizi, potpuni gubitak menstruacije u dvadeset i prvoj godini, intolerancija na laktozu, mala apsorpcija fruk­to­z­e, heman­giom, mikroskopski ko­litis, limfe­dem, lipedem, hi­pok­­sija, teško ošte­ćenje arterija, vaskularna de­mijelinizirajuća polineuropatija i druge) – kaže, na početku svoje ispovesti za Magično bilje, Helena Jakoliš, farmaceutska tehničarka, ho­lis­tička nutricionistkinja i autor­ka tri knjige o zdravoj ishra­ni.

– Na preporuku lekara ko­ri­s­tila sam razne suplemente, i po tri­de­set tableta dnevno, od kojih mi je bilo sve lošije. Naposletku sam saznala da je temeljni uzrok svih mojih zdravstvenih tegoba bila celijakija – podmukla auto­imu­na bolest sa hiljadu lica i go­dinama neprepoznata i nelečena in­fekcija lajmskom boreliozom. Preš­la sam na striktnu bezglutensku dijetu, ko­ja mi je jedini doživotan lek. Iz ishrane sam izbacila sve in­dustrijske prerađevine, uklju­ču­jući i one bezglutenske, čiji sa­s­tav obiluje aditivima, kon­zer­van­sima, šećerima i lošim ma­s­no­ćama.

Šta se dogodio kada ste usta­novili da bolujete od celijakije?

– Kada sam uvidela da se ve­ćina mojih zdravstvenih pro­ble­ma odnosi na probavne pro­ble­me, us­redsredila sam se na le­če­nje creva. Prihvatila sam hranu kao lek i iz dana u dan počela sam da se ose­ćam bolje. Ali is­hra­na bez glutena nije rešila sve moje te­gobe, jer pored glutena nisam smela da konzumiram preko osamdeset posto drugih namirnica. Zbog samog toka svih mojih dijagnoza, kroz sve ove godine, razvila sam alergije i preosetljivost na brojne druge namirnice, uključujući jaja, mleč­­ne proizvode, pirinač, ku­ku­ruz, kva­sac i mnoge druge. S ob­zi­rom da sam za nutricioniste bila i suviše komplikovan slučaj i da nisu uspeli da mi sastave jelovnik s mnogobrojnim ograničenjima, počelo je moje traganje za recep­tima kako bih osmislila ishranu za sebe, ali i za druge kojima je mnogo toga zabranjeno. Otvo­rila sam blog Zdravo i slas­no, deleći tim putem svoje recepte i is­kust­va. Blog je privu­kao puno čita­te­lja i zajednica je iz dana u dan rasla.  

Kako ste se psihički nosili sa teškoćama?

– Životni put mi je sakupio dija­gnoze koje su se lančano urotile i stvorile bolesti koje je bilo teško dijagnostikovati i le­čiti, a deljenje moje priče po­mo­glo mi je da po­dig­nem svest o nevidljivim dijagnozama. Kada bih morala da povučem jednu nit koja je bila protkana kroz moj život poslednjih pet­naest godina, bila bi to ot­pornost! Upr­kos svim pre­pre­kama, teškim sta­nji­ma, bo­lovima, pa i onim le­pim stanjima u ko­jima sam, uz po­moć ishrane, uma i tela us­pela da sta­vim puno dijag­noza u remi­siju iz dana u dan, us­tra­javala sam hrabro jer sam svoju og­rani­čenu energiju želela da pre­usmerim pro­duktivno. Shvatila sam da bolna i teš­ka vre­mena treba pretvoriti u nešto korisno.  Posvetila sam se holističkom načinu života posmatrajući zna­kove, tražeći uzrok, umesto lečenja simptoma. Spoznala sam da je svaka osoba jedinstvena i da svaka osoba ima jedinstven mikrobiom, što znači da je rad creva jedinstven.

Kako jačate imunitet?

– Naša creva su najmoćniji imunološki organ koji pred­sta­v­lja prvu odbra­nu od štetnih mi­kro­­or­ga­niz­ma i temelj su zdra­vlja celog tela. Ako naša creva nisu zdrava, ne možemo imati zdrav imu­no­loš­ki sistem koji može da prepozna ko je napadač a ko prijatelj. Ishrana ima veliki uticaj na zdravlje creva, a izbor hrane utiče na isceljenje.

Jedan od prvih i os­no­vnih ko­ra­ka u postizanju optimalnog zdravlja je celovita i izvorna ishrana. Prava hrana je hrana koja se uzgaja na tlu, bez pes­tici­da i drugih hemi­kalija. Prilič­no je jednostavna i ne za­visi od brojanja kalorija iz dana u dan. Naše telo ne broji kalorije već hranljive materije koje uno­si­mo. One će pomoći našem telu u izgradnji i nezi creva, a hrana koju jedemo do­slovno postaje deo nas na naj­du­bljem ćelijskom nivou. Zato jedite široku paletu celovitih namirnica, što će po­ve­ćati raznolikost mikro­bioma creva.

Šta je, po Vama, pravo čišćenje organizma?

–  Vaše telo svako­dnev­no procesuira hra­nljive mate­rije, štiti od ne­po­željnih napa­dača i izlučuje otpad i otrove, pri čemu koristi niz enzima i hemikalija da efikasno razgradi, metaboliše otpad i eliminiše ga iz tela. Smisao čiš­ćenja bilo koje vrste je os­posob­lja­vanje tela da se prirodnim pu­tem čisti. Funkcionalna me­di­ci­na veruje da prava detoksikacija znači podršku telu u čišćenju toksina i nečistoća prirodnim putem. Bez obzira imate li ili ne zdravstvene teškoće, detoksi­ka­cija nije godišnji događaj već stil života.

Kome ste, od onih koji su Vam se obratili, najviše pomogli?

– Meni nema veće sreće no kada vidim da nekome mogu da pomognem. I sama sam tada bolje i moje zdravstveno stanje. Naj­srećnija sam bila kada sam videla da deca sa alergijom uživaju u mojim zdravim i slasnim receptima i kada je nekoliko de­vojaka, uz pomoć mojih saveta i prirodne ishrane, uspelo da zatrudni prirodnim putem, nakon godina neuspeha sa veš­tačkom oplodonjom. Ali, najviše se bavim autoimunim i zapaljenskim bolestima.